Valimised.ee pealeht

Print

Riigi valimisteenistuse andmekaitsetingimused

Üldine teave isikuandmete kohta

Isikuandmed on igasugune teave, mis võimaldab isikut tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumiga tehtav mistahes toiming.

Isikuandmeid sisaldavaid registreeritavaid dokumente säilitatakse vastavalt dokumentide loetelus sätestatud dokumentide säilitustähtaegadele.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist andmekaitsetingimused ei hõlma. Samuti ei puuduta andmekaitsetingimused füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega.

 

Andmete vastutav töötleja

Valimiste valdkonnas on andmete vastutav töötleja riigi valimisteenistus, mis on Riigikogu Kantselei struktuurüksus. 

 

Töötlemise juhtumid

1. Valijate nimekirjad edastab riigi valimisteenistusele Siseministeerium. Riigi valimisteenistus töötleb valijate nimekirja elektroonilise hääletamise süsteemis ja edastab elektrooniliselt hääletanute hääletamise fakti ja anonüümitud valiku valimiste infosüsteemi. Valijate nimekirja kantud andmeid töötlevad valimiste korraldajad ja neid abistavad isikud vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseseadusele, Riigikogu valimise seadusele, Euroopa Parlamendi valimiste seadusele ja rahvahääletusele seadusele. Valijate nimekirja kantud andmeid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, mistõttu valijate nimekirja kantud andmeid ei kustutata. Valijal on õigus tutvuda valijate nimekirja kantud enda andmetega. Pärast valimisi või rahvahääletust saab valijate nimekirja antud andmetega tutvuda esitades kirjaliku päringu riigi valimisteenistusele [email protected]

2. Kandidaatide andmed kogutakse ja avaldatakse seaduse alusel. Veebilehelt eemaldatakse kandidaadi kontaktandmed, andmed hariduse kohta ning töökoht ja amet pärast valimiste toimumist kuue kuu möödumisel. Kandidaadi kandideerimise fakti tuvastavad andmed (kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, erakondlik kuuluvus kandideerimise hetkel, nimekiri ja ringkond, kus kandideeriti ja kandidaadi registreerimisnumber) avaldatakse tähtajatult valimised.ee veebilehel. Sünniaja avaldamise eesmärk on valijale anda võimalus tuvastada konkreetne isik kandidaadina. Seaduse alusel kogutud kandideerimisandmed säilitatakse alaliselt seadusest tuleneva arhiveerimiskohustuse täitmiseks.

3. Valimiste korraldajate (riigi valimisteenistuse teenistujad, valla- ja linnasekretärid, välisesindused ning teised kohalike omavalitsuste töötajad ja valimiskomisjonide liikmed) ning kandideerimisega seotud isikute (kandidaadid, erakonna või valimisliidu volitatud esindajad ja juhtima õigustatud isikud) andmeid töödeldakse valimiste infosüsteemis seaduse alusel. Valimiste infosüsteemis tehakse kasutajatele kasutajakontod ja kogutakse kontaktandmed seaduse alusel valimiste korraldamise eesmärgil. Andmeid säilitatakse järgmiste valimisteni, et konto uuesti avamisel andmeid taaskasutada. Riigi valimisteenistus edastab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile valimisliitude ja üksikkandidaatide nimed ja kontaktandmed erakonnaseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. 

4. Riigi valimisteenistus kogub elektroonilise hääletamise, prooviläbimise ja välisriigi vaatlejate nimed ja kontaktandmed nõusoleku alusel. Andmete kogumise eesmärkideks on tuvastada fakt vaatleja osalemise kohta, et vajadusel kaebuste lahendamisel tuvastada vaatleja osalemine, ning võimaldada vaatlejatel läbida koolitus enne elektroonilise hääletamise vaatlemist. Pärast valimistulemuste väljakuulutamist vaatlejate andmed kustutatakse.

5. Veebilehe külastamine. Kogutakse ja säilitatakse järgmist infot: arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress ning külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seostata isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa ja kui kaua külastatakse, ning neid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks analüüsimaks veebi arendamise vajadust. Andmed kustutatakse kohe kui neid ei vajata ning ei säilitata rohkem kui 1 aasta. 

6. Riigi valimisteenistusse saadetud kirjale, selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele ja sellele saadetud vastusele (edaspidi kiri) kohaldatakse Riigikogu Kantselei andmekaitsetingimusi. 

7. Praktikakoha taotlemisele ja tööle kandideerimisele kohaldatakse Riigikogu Kantselei andmekaitse tingimusi. 

8. Füüsiliste isikutega sõlmitud lepingud sisaldavad isikuandmeid, mis on osaliselt andmed, mille avaldamine võib kahjustada isiku eraelu puutumatust (nt kontaktandmed). Füüsiliste isikutega sõlmitud lepingutele võimaldatakse juurdepääs vastava teabenõude esitajale.

9. Riigi valimisteenistuse külastamine ja üritustel (edaspidi ühiselt üritused) osalemine. Sotsiaalmeedias tehakse aktiivset teavitustööd valimiste korraldajate tööst ning valimiste tulemustest. Üritustel osalejaid võidakse fotografeerida või filmida. Üritusi jäädvustatakse eesmärgiga teavitada avalikkust enda tegevusest.

10. Riigihanked, kui hankemenetluse raames on nõutud pakkuja meeskonnaliikmete elulookirjelduste esitamist. Hankemenetluses toimub isikuandmete töötlemine hankelepingu ettevalmistamise eesmärgil, seega ei ole selleks vaja nõusolekut. Kui see on teenuse olemusest tulenevalt vajalik, sõlmitakse eduka pakkumuse esitanud pakkujaga andmetöötluse leping isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 tähenduses, et isikuandmete töötlemise turvalisus oleks tagatud.

 

Isiku õigused teda puudutava andmetöötluse suhtes

11. Isikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega. Me keeldume andmete väljastamisest üksnes juhul, kui see võib:
11.1. kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi,
11.2. kahjustada avaliku korra kaitset või riigi julgeolekut,
11.3. takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

12. Isikut teavitatakse, enne kui tema andmeid hakatakse töötlema muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algul koguti.

13. Isikul on õigus
13.1. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja kustutamist (v.a siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks),
13.2. nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (v.a siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks),
13.3. nõuda, et tema isikuandmete alusel ei tehtaks tema kohta automatiseeritud otsust,
13.4. võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi (kui andmete töötlemine põhines nõusolekul).

14. Vastame taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastuse edastame eelkõige elektrooniliselt, kuid võimaluse korral ka muul taotluses soovitud viisil.

15. Põhjendamatus või korduvas taotluses toodud nõuet ei pea rahuldama. Selle täitmise eest võib küsida mõistlikku tasu, arvestades taotluse rahuldamiseks tehtud halduskulutusi.

16. Kui isik leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

17. Teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist, v.a juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt suur ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Suure ohu korral andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti, et tal oleks võimalik kohe vajalikud meetmed võtta.

 

Lisainfot isikuandmete töötlemise kohta saate andmekaitsespetsialistilt aadressil [email protected], tel  631 6548.