Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Riigikogu valimistel

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 2.12.2018

Vähemalt 3 kuud enne valimispäeva

Vabariigi President kuulutab valimised välja.

 

Pärast valimiste väljakuulutamist

Vabariigi Valimiskomisjon jaotab mandaadid valimisringkondade vahel.

 

Järgmisel tööpäeval pärast mandaatide jaotamisest

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

Hiljemalt 2.01.2019

Hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab välisriigis alaliselt elavatele valijatele ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivatele valijatele elektroonilise valijakaardi, kes on esitanud sellekohase tellimuse Eesti teabevärava kaudu.

Hiljemalt 12.01.2019

Hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavalitsus määrab määrusega kindlaks valimisjaoskonnad.

17.01. 2019

45. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 19.01.2019

Hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 22.01.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Hiljemalt 22.01.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Valimistel osalev erakond esitab valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

23.01.2019

Alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 25.01.2019, juhul kui kandidaadid registreeritakse 22.01.2019

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 1.02.2019

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Välisesindusele peab olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Välisesindus saadab esimesel võimalusel valijale valimisdokumendid.

1.02.2019

30. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 11.02.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab valijale valijakaardi.

Hiljemalt 11.02.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. 

16.02.2019

15. päeval enne valimispäeva

Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

16.-21.02.2019

15. kuni 10. päeval enne valimispäeva

Vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

21.-24.02.2019

10. kuni 7. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

21.-27.02.2019

10. kuni 4. päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.

25.-27.02.2019

6. kuni 4. päeval enne valimispäeva

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

03.03.2019

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Varasemalt kell 18.00 alustab Tallinna linna häältelugemiskomisjon alaliselt välisriigis elavate valijate häälte lugemist. Pärast kella 19.00 teeb riigi valimisteenistus kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused. Tulemusi ei avaldata enne 20.00.

 

Pärast valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Riigikogu liikmed ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Hiljemalt 04.04.2019

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast

Erakond ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, valimiskampaania aruande.