Eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas

Kõik valimisjaoskonnad on eelhääletamiseks avatud kuuendast päevast enne valimispäeva kuni kolmanda päevani enne valimispäeva, s.o esmaspäevast kuni kolmapäevani valimispäeva eelsel nädalal. Hääletada saab alates kella 12.00 päeval kuni kella 20.00-ni.

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba
  • pensionitunnistus

Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa.

Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha saate Te teada valijakaardilt, mida jaoskonda hääletamiseks kaasa võtta ei ole vaja.

Elukohajärgsel eelhääletamisel on kõik hääletamistoimingud sarnased valimispäeval hääletamisega. Komisjoni liikmele tuleb esitada isikut tõendav dokument. Valija annab valijate nimekirja hääletamissedeli saamise kohta allkirja.

Hääletamissedel tuleb täita hääletamiskabiinis, mille seinal on kandidaatide nimekiri. Sedelile kirjutate ühe kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt Te hääletate. Rahvahääletusel on hääletamissedelile kantud hääletamisele pandud küsimus või seaduseelnõu nimi ja lahtrid „jah“ ning „ei“, millest Teie poolt eelistatu tuleb märgistada ristiga või mõne muu arusaadava märkega.

Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb see kokku murda ja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele, kes paneb sedeli välisküljele pitsati jäljendi. Seejärel lasete sedeli ise hääletamiskasti.

Kui Te hääletamissedeli rikute, on Teil õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Rikutud sedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma otsustuse, tuleb see enne jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi kriipsutada nii, et otsustus ei ole loetav.

Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.