Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine

Hääletamistulemuse valimisjaoskonnas teeb kindlaks jaoskonnakomisjon. Pärast kella kaheksat valimispäeva õhtul loetakse üle kõik jaoskonnas antud hääled. Jaoskonnakomisjon koostab hääletamistulemuste kohta protokolli, kõik hääletamissedelid ja dokumendid pakitakse ning edastatakse valla- või linnasekretärile (volikogu valimistel valla või linna valimiskomisjonile).

Erandiks on Euroopa Parlamendi valimised, kus hääletamistulemusi ei või avalikustada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Sel juhul alustatakse häälte lugemist jaoskonnas pärast hääletamise lõppu kell 20.00, arvestusega, et hääled oleks avalikustamise hetkeks loetud. Enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ei tohi keegi häältelugemise ruumist lahkuda.

Hääletamissedelid loetakse üle teistkordselt vallas ja linnas moodustatud häältelugemiskomisjoni poolt, volikogu valimistel valla või linna valimiskomisjonis. Kui komisjon leiab jaoskonnakomisjoni tulemustes vigu, koostatakse paranduste kohta protokolli lisa.

Elektroonilise hääletamise tulemused teeb valimispäeval pärast kella 19.00 kindlaks riigi valimisteenistus. Häälte lugemise juures peab viibima vähemalt kolm riigi valimisteenistuse juhi määratud isikut ning vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust.

Enne elektrooniliste häälte lugemist tühistatakse  elektroonilised hääled, mis on hääletamissedeliga hääletamisel muudetud ja eraldatakse  elektroonilised hääled valijate isikuandmetest.

Elektrooniliselt antud häälte lugemine on avalik. Häälte lugemise juures viibivad isikud peavad täitma riigi valimisteenistuse juhi määratud isikute suulisi korraldusi. Häältelugemise juures viibivad isikud ei või võtta ruumi, kus hääli loetakse, kaasa sidevahendeid ega lahkuda sealt enne kella 20.00. Hääletamistulemusi ei avalikustata enne kella 20.00.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel loetakse alaliselt välisriigis elavate valijate hääled kokku Tallinna häältelugemiskomisjonis. Lõplikud hääletamistulemused teeb kindlaks Vabariigi Valimiskomisjon, volikogu valimistel valla või linna valimiskomisjon. Hääletamistulemuste põhjal arvutatakse valimistulemus.

Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine on avalik.