Hääletamissedeli kehtivus

Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

Valija täidab hääletamissedeli ise. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel.

Valija peab rikutud, defektiga või kasutamata hääletamissedeli tagastama jaoskonnakomisjonile. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

Jaoskonnakomisjon teeb valija juuresolekul rikutud või defektiga hääletamissedelile märke „rikutud“. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge "tagastatud". Rikutud ja tagastatud sedeleid hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.

Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia. Kui valija otsustab jätta hääletamata, siis tuleb hääletamissedel kindlasti tagastada jaoskonnakomisjonile.

Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:

  1. millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit
  2. millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks
  3. millele kirjutatud numbriga kandidaat ei kandideeri selles valimisringkonnas
  4. millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud
  5. millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav

Näiteid kehtetute hääletamissedelite kohta: 

 Number mitmeti mõistetav
Näidis 1: number mitmeti mõistetav

 Number mitmeti mõistetav
Näidis 2: number mitmeti mõistetav

Number parandatud
Näidis 3: number parandatud

 Number mitmeti mõistetav
Näidis 4: number mitmeti mõistetav

 Number parandatud
Näidis 5: number parandatud

 Number loetamatu
Näidis 6: number loetamatu

 Number parandatud
Näidis 7: number parandatud

 Number parandatud
Näidis 8: number parandatud

 Number loetamatu
Näidis 9: number loetamatu

 Number parandatud
Näidis 10: number parandatud

 Puudub erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumber
Näidis 11: puudub erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumber