Laeval hääletamine

Laeva kapteni taotlusel korraldatakse Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel hääletamine ka Eesti riigilippu kandval laeval, kui laev asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval rahvusvahelistes või välisriigi vetes. Laeval hääletamine on sarnane välisesinduses hääletamise korraldusega.

Vajadus korraldada laeval hääletamine tekib siis, kui laeva meeskond ei saa kasutada muid hääletamisviise, nt elektroonilist hääletamist.

Kui on vajadus korraldada hääletamine laeval, esitab laeva kapten laeval hääletamise korraldamiseks kirjaliku taotluse riigi valimisteenistusele (Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, telefon 631 6540, faks 631 6541, e-post info<at>valimised.ee).

Taotluses märgib laeva kapten laeval viibivate hääletada soovivate hääleõiguslike isikute eeldatava arvu ja hääletamise aja. Hääletamise aja määramisel peab laeva kapten arvestama, et hääletamissedelid laekuksid riigi valimisteenistusele hiljemalt neljandal päeval enne valimispäeva. Hääletamist ei saa korraldada enne kandidaatide registreerimist.

Laeval hääletamisel tuleb järgida järgmisi seaduses kehtestatud nõudeid:

  1. hääletamissedeli saamiseks esitab valija kehtiva isikut tõendava dokumendi;
  2. hääletamise korraldaja annab valijale hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja valija elukohajärgse kandidaatide koondnimekirja. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja laeva kapteni poolt koostatud valijate nimekirja allkirjalahtrisse;
  3. hääletamise korraldaja tagab valijatele salajase hääletamise võimaluse;
  4. valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab;
  5. valija täidab hääletamissedeli ise;
  6. kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal õigus saada uus sedel. Valija peab rikutud või defektiga hääletamissedeli tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne hääletamissedeli tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav;
  7. pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli ühte hääletamise korraldaja antud ümbrikku. Viimase paneb valija hääletamise korraldaja antud välimisse ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutab valija või hääletamise korraldaja valija nime, isikukoodi ja rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi seisuga 30 päeva enne valimispäeva;
  8. valija laseb ümbriku hääletamiskasti.