Välisriigis hääletamine

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldatakse välisesinduste kaudu hääletamine ka välisriikides.

Seal saab hääletada nii kirja teel kui kindlaksmääratud päevadel välisesinduses. Hääletamise õigus on nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka seal ajutiselt viibivatel valijatel.

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid alates 2015. aastast ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. 

Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond, kas oma endise Eestis asuva elukoha või vanemate või esivanemate elukoha alusel.

Te peate otsustama, kas Te hääletate kirja teel, lähete hääletama välisesindusse või hääletate elektrooniliselt

Temaatilised viited

Elektrooniline hääletamine

 

Kirja teel hääletamine

Kirja teel hääletamiseks peate Te esitama välisesindusele kirjaliku taotluse. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist. Taotlus peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt kolmekümnendal päeval enne valimispäeva.

Taotluse alusel saadetakse Teile hääletamissedel, kaks ümbrikku ja kandidaatide koondnimekiri.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli Teile saadetud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutate nime, isikukoodi ja Riigikogu valimistel valimisringkonna numbri. Ümbrikes olev hääletamissedel tuleb saata välisesindusele. Sedel peab olema laekunud välisesinduse määratud päevaks, kuna sedel peab valimispäevaks jõudma Eestisse. Hääletamissedeli välisesindusele saatmise kulud kannab valija.

 

Kirja teel hääletamine ajutiselt välisriigis viibivale valijale

Sama korra kohaselt saavad välisriigis hääletada ka valijad, kelle registrijärgne elukoht on endiselt Eestis, kuid kes viibivad välisriigis ajutiselt.

Nendel valijatel on samuti õigus esitada välisesindusele kirja teel hääletamise taotlus ja neile saadetakse hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri.

Hääletamissedeli täitmine ja välisesindusele saatmine toimub samas korras, mis on ette nähtud alaliselt välisriigis elavatele valijatele, ainult et ajutiselt välisriigis viibiva valijana tuleb Teil välimisele ümbrikule kirjutada oma nimi, isikukood ja oma rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress Eestis seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Ka need ümbrikes hääletamissedelid saadetakse Eestisse ja edastatakse Teie elukohajärgsetele valimisjaoskonnale.

 

Välisesinduses hääletamine

Nii alaliselt kui ajutiselt välisriigis elavad ja kirja teel mitte hääletanud valijad saavad hääletada ka välisesinduses.

Välisesinduses hääletamist peab välisesindus võimaldama vähemalt kahel päeval ajavahemikus 15. päevast kuni 10. päevani enne valimispäeva. Hääletamise ajad iga välisesinduse kohta avaldatakse Välisministeeriumi ja valimiste veebilehel, samuti valijakaardil.

Hääletamissedeli saamiseks tuleb Teil esitada hääletamist korraldavale isikule kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui Te olete alaliselt välisriigis elav kodanik ja Teid ei ole valijate nimekirjas, tuleb Teil lisaks isikut tõendavale dokumendile esitada ka dokumendid, mis tõendavad, et Teil on hääleõigus.

Teile antakse hääletamissedel, kaks ümbrikku ja kandidaatide nimekiri. Hääletamissedeli saamise kohta annate allkirja välisesinduses hääletavate valijate nimekirja. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb Teil sedel panna sisemisse ümbrikku. Viimase panete välimisse ümbrikku.

Välimisele ümbrikule kantakse alaliselt välisriigis elava valija nimi, isikukood ja Riigikogu valimistel valimisringkonna number. Ümbriku täitmisel võib osutada abi hääletamist korraldav isik.

Kui valija viibib välisriigis ajutiselt, kantakse välimisele ümbrikule valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistri järgse elukoha aadress seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Ka need hääletamissedelid saadetakse Eestisse, kus neid arvestatakse hääletamistulemuste kindlakstegemisel.