Valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.

Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber. Rahvahääletusel märgistatakse ristiga või mõne muu arusaadava märkega Teie poolt eelistatud lahter "jah" või "ei".

Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.

Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.

Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.

Temaatilised viited

Isikut tõendavad dokumendid