Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Euroopa Parlamendi valimistel

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 25.02.2019

Vähemalt 3 kuud enne valimispäeva

Vabariigi President kuulutab valimised välja.

Hiljemalt 17.03.2019

Hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.

27.03.2019

60. päeval enne valimispäeva

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjoni.

Hiljemalt 27.03.2019

Hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab välisriigis alaliselt elavatele valijatele ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivatele valijatele elektroonilise valijakaardi, kes on esitanud sellekohase tellimuse Eesti teabevärava kaudu.

Hiljemalt 6.04.2019

Hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavalitsus määrab määrusega kindlaks valimisjaoskonnad.

6.04.2019

50. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 13.04.2019

Hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 16.04.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Hiljemalt 16.04.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Valimistel osalev erakond esitab valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

17.04.2019

Alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 19.04.2019, juhul kui kandidaadid registreeritakse 16.04.2019

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 26.04.2019

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Välisesindusele peab olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Välisesindus saadab esimesel võimalusel valijale valimisdokumendid.

Hiljemalt 26.04.2019

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

26.04.2019

30. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 6.05.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab valijale valijakaardi.

Hiljemalt 6.05.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. 

11.05.2019

15. päeval enne valimispäeva

Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

11.-16.05.2019

15. kuni 10. päeval enne valimispäeva

Vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

16.-19.05.2019

10. kuni 7. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

16.-22.05.2019

10. kuni 4. päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kell 18.00.

Hiljemalt 19.05.2019

Hiljemalt 7. päevaks enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab valijate nimekirjade jaoskonnakomisjonidele kättetoimetamise.

20.-22.05.2019

6. kuni 4. päeval enne valimispäeva

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

26.05.2019

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist Eestis. Varasemalt kell 20.00 alustab Tallinna linna häältelugemiskomisjon alaliselt välisriigis elavate valijate häälte lugemist. Pärast kella 20.00 teeb riigi valimisteenistus kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

15.06.2019

Hiljemalt 20. päeval pärast valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Euroopa Parlamendi liikmed ja asendusliikmed.

Hiljemalt 27.06.2019

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast

Erakond ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, valimiskampaania aruande.