Valimised.ee pealeht

Print

Kandideerimine 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Parlamendi valimistel saab kandideerida Eesti kodanik, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane;
Kandideerimisõigus on Euroopa Liidu kodanikul:

 • kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane;
 • kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse;
 • kellelt tema päritoluriigis ei ole kandideerimisõigust ära võetud.

Euroopa Parlamendi liikmeks ei või kandideerida:

 • isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
 • isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust;
 • tegevväelane.

Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Valimistel võivad osaleda erakonnad, kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval (hiljemalt 20. aprillil 2024). Erakond esineb valimistel oma nime all. Ühe erakonna esitatud kandidaatide arv võib ületada Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvu (7 liiget) kuni kahe kandidaadi võrra (kuni 9 kandidaati). 

Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt võivad erakonna nimekirjas kandideerida ka erakonda mittekuuluvad liikmed. Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisel on samas piirang, mille järgi ei või erakonna kandidaatide nimekirjas kandideerida Eestis registreeritud teise erakonna liige. Erakonna liikmeks oleku määratlemisel lähtub riigi valimisteenistus äriregistri andmetest. Iga isik võib kandideerida ainult ühe erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida üksikkandidaadina registreerimiseks esitatud isik. Kandideerida võib vaid ühes kohas, st ei või kandideerida samaaegselt mitmes liikmesriigis või mitme erakonna nimekirjas.

 

Olulised tähtajad

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva 10. aprillil 2024 ja lõpeb 20. aprillil 2024 kell 18.00. Vigade parandamine kandideerimisdokumentides lõpeb 27. aprillil 2024 kell 18.00.

Paberkandjal kandideerimisdokumente võtab riigi valimisteenistus vastu tööpäevadel 10. aprillist 2024 – 19. aprillini 2024 kell 10.00 – 16.00. Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval (20. aprillil 2024) töötab riigi valimisteenistus kella 10.00 – 18.00-ni. 

Vigade parandamine kandideerimisdokumentides lõpeb 27. aprillil kell 18.00.

Hiljemalt 30. aprilliks 2024. a peab Vabariigi Valimiskomisjon registreerima nõuetekohaselt esitatud kandidaadid.

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

 

Erakonnad

Kandideerimisdokumendid esitab riigi valimisteenistusele erakonna volitatud esindaja. Erakond võib volitada ennast esindama kuni kaks isikut. 

Erakond esitab kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja kontaktnumbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

Erakond esitab järgmised kandideerimisdokumendid: 

 • kandideerimisavalduse iga kandidaadi kohta;
 • kandidaatide nimekirja;
 • kandidaatide registreerimise avalduse;
 • kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

Kandidaatide arv nimekirjas võib ületada Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvu kahe võrra. Kandidaatide nimekirjale kirjutavad alla erakonna kõik volitatud esindajad. 

 

Üksikkandidaadid

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus.

 

Kautsjon

Erakond ja üksikkandidaat kannavad enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arvele kautsjoni. Kautsjoni summa on kandidaadi kohta 4100 eurot. Kui erakond esitab kõigis valimisringkondades maksimaalse lubatud arvu kandidaate (9), tuleb tasuda kautsjoni 36 900 eurot.

Kautsjon tuleb tasuda alljärgnevalt:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Valida sobiv arvelduskonto:

 • EE891010220034796011 SEB Pank
 • EE777700771003813400 LHV Pank
 • EE932200221023778606 Swedbank

Viitenumber: 3100057934 (viitenumber on kohustuslik)

Selgitus: Riigi valimisteenistus, kautsjon ja kelle eest kautsjon tasutakse.