Valimised.ee pealeht

Print

Valimistoimingud ja tähtajad – Euroopa Parlamendi valimine 2024

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 08.03.2024

Vähemalt 3 kuud enne valimispäeva

Vabariigi President kuulutab valimised välja.

Hiljemalt 31.03.2024

Hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.

10.04.2024

60. päeval enne valimispäeva

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjoni.

Hiljemalt 10.04.2024

Hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab välisriigis alaliselt elavatele valijatele ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivatele valijatele elektroonilise teabelehe, Eesti teabeväravas registreeritud või rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil.

Hiljemalt 20.04.2024

Hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavalitsus määrab määrusega kindlaks valimisjaoskonnad.

20.04.2024

50. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 27.04.2024

Hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 30.04.2024

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Hiljemalt 30.04.2024

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Valimistel osalev erakond esitab valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

Hiljemalt 03.05. 2024 juhul kui kandidaadid registreeritakse 30.04.2024

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 10.05.2024

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Välisesindusele peab olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Välisesindus saadab esimesel võimalusel valijale valimisdokumendid.

Hiljemalt 10.05.2024

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Euroopa Liidu kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

15.05.2024

25. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 20.05.2024

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni ja jaoskonnakomisjoni esimehe.

25.–30.05.2024

15. kuni 10. päeval enne valimispäeva

Vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 30.05.2024

Hiljemalt 10. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab valijale valimiste teabelehe.

03.06.–08.06.2024

6. kuni esimese päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 03.06.2024 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 08.06.2024 kell 20.00.

03.–06.06. 2024

6. kuni 3. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud valimisjaoskonnas kell 12.00 - 20.00.

03.–06.06. 2024

6. kuni 3. päevani enne valimispäeva

Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

07.–08.06. 2024

2. kuni 1. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kella 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus (valija asukohas) hääletamine ajavahemikus kell 9.00 – 20.00.

09.06.2024

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus (valija asukohas) hääletamine.

Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist Eestis. Pärast kella 20.00 alustab Tallinna linna häältelugemiskomisjon välisriigis hääletanud valijate häälte lugemist. Pärast kella 20.00 teeb riigi valimisteenistus kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

29.06.2024

Hiljemalt 20. päeval pärast valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Euroopa Parlamendi liikmed ja asendusliikmed.

Hiljemalt 10.07.2024

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast

Erakond ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, valimiskampaania aruande.