Valimised.ee pealeht

Print

Valimistoimingud ja tähtajad – kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kuupäev Toiming
Hiljemalt
19.07.2021
Kohaliku omavalitsuse volikogu määrab rahvastikuregistri andmete põhjal lähtudes valla või linna elanike arvust 1. juuni seisuga volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade arvu ning nende numeratsiooni ning piirid. Volikogu otsus avalikustatakse kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.
Hiljemalt
19.07.2021
Kohaliku omavalitsuse volikogu jaotab mandaadid lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete põhjal valimisaasta 1. juuni seisuga.
Hiljemalt
19.07.2021
Kohaliku omavalitsuse volikogu nimetab valla ja linna valimiskomisjoni liikmed.
  Valla ja linnavalitsus määrab valla ja linna valimiskomisjoni asukoha ja avalikustab selle.
  Valla ja linna valimiskomisjon määrab oma tööaja ja avalikustab selle.
Hiljemalt 01.08.2021 Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas.
Hiljemalt
08.08.2021
Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.
Alates 18.08.2021 kuni 02.09.2021 Varemalt 60. päeval enne valimispäeva ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.
Alates
18.08.2021
Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.
Hiljemalt
28.08.2021
Valla- või linnavalitsus võtab vastu määruse valimisjaoskondade moodustamise kohta.
Hiljemalt
07.09.2021
Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.
07.09.2021 Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).
Hiljemalt 09.09.2021 Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).
Hiljemalt 12.09.2021 Valla ja linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla ja linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.
Hiljemalt 15.09.2021, juhul kui kandidaadid registreeritakse 12.09.2021 Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.
17.09.2021 Siseministeerium koostab valijate nimekirja. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
Hiljemalt
27.09.2021
Valla- ja linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe, vähemalt 4 komisjoni liiget ja vähemalt 2 asendusliiget.
Hiljemalt
04.10.2021
Valla või linna valimiskomisjon võib tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikut registreerida.
Hiljemalt
07.10.2021
Siseministeerium korraldab valimiste teabelehe koostamise ja saatmise valijale.
11. – 14.10.2021 Toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
11. – 14.10.2021 Toimub hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Hääletamine toimub ajavahemikus kell 9.00 kuni kell 20.00.
11. – 16.10.2021 Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.
15. – 16.10.2021 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
17.10.2021 Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Kuni kella 20.00-ni võib valija oma elektrooniliselt antud häält muuta hääletades pabersedeliga.
  Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.
Hiljemalt
18.11. 2021
Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat erakondade rahastamise järelevalve komisjonile valimiskampaania aruande.