Valimised.ee pealeht

Print

Riigi valimisteenistus

Riigi valimisteenistus tagab valimiste seadusekohase korraldamise riigi tasemel

Riigi valimisteenistus (RVT) on Riigikogu Kantselei struktuuriüksus, mis on valimisseadusest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev. Valimisteenistust juhib valimisteenistuse juht, kelle nimetab ametikohale Riigikogu Kantselei direktor kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga.

 

Riigi valimisteenistuse ülesanded

Valimiste seadusekohase korraldamise tagamine

RVT valmistab ette hääletamise Eestis ja välisriikides, valmistab hääletamissedelid ning hangib muud hääletamise läbiviimiseks vajalikud vahendid.

RVT võtab vastu kandidaatide registreerimisdokumendid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning annab need registreerimiseks üle Vabariigi Valimiskomisjonile.

Valimiste ühetaolisuse tagamiseks koostab RVT valimiste korraldajatele kirjalikud juhendid. Samuti juhendab ja koolitab RVT valimiste korraldajaid.

Elektroonilise hääletamise korraldamine

RVT valmistab ette elektroonilise hääletamise, haldab elektroonilise hääletamise süsteemi ja teeb kindlaks elektroonilise hääletamise tulemuse.

RVT-l on ka õigus teha VVK-le ettepanek elektroonilise hääletamise mittealustamiseks, peatamiseks või lõpetamiseks kui elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada selliselt, et elektroonilist hääletamist saaks läbi viia valimisseaduste nõuete kohaselt.

Järelevalve valimiste korraldajate tegevuse üle

RVT valvab valimiste korraldajate tegevuse üle hääletamise korraldamisel. RVT võib seadust või riigi valimisteenistuse korraldust rikkunud isiku valimiste korraldamiselt kõrvaldada.

RVT registreerib esitatud avaldused puuduste kohta valimiste korraldamises, korraldab avaldustele vastamise ja teavitab avaldajat avalduse läbivaatamise tulemustest.

Valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalike tehniliste lahenduste arendus ja haldus

Lisaks elektroonilise hääletamise süsteemile haldab RVT valimiste infosüsteemi.