Valimised.ee pealeht

Print

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisringkonda

Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisringkonnas.

Selleks on igas vallas ja linnas kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva (esmaspäevast neljapäevani) avatud vähemalt üks valimisjaoskonna hääletamisruum. Kõikides valdades ja linnades eelhääletamise perioodil avatud hääletamisruumide asukohtadest saab teavet valimiste veebilehelt.

Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Hääletama minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Isikut tõendava dokumendi esitamisel annab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja ja elektroonilises valijate nimekirjas tehakse tema hääletamise kohta märge.

Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija jaoskonnakomisjonilt ka oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile tagastada.

Hääletamissedel tuleb täita väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletavatele valijatele ette nähtud hääletamiskabiinis. Sedelile kirjutatakse ühe kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt valija hääletab. Rahvahääletusel on hääletamissedelile kantud hääletamisele pandud küsimus või seaduseelnõu nimi ja lahtrid „jah“ ning „ei“. Valija märgib oma eelistuse risti või mõne muu arusaadava märkega.

Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille paneb välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida, täidab jaoskonnakomisjoni liige või valija ise ümbriku käsitsi.

Ümbrikus hääletamissedeli laseb valija ise väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletavatele valijatele ette nähtud hääletamiskasti. Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Riigikogu valimistel saavad eelhääletamise ajal jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist, hääletada ka Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel saavad Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud eelhääletamise ajal ja valimispäeval hääletada igas valimisjaoskonnas.