Valimised.ee pealeht

Print

Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine

Hääletamistulemuse valimisjaoskonnas teeb kindlaks jaoskonnakomisjon. Pärast kella kaheksat valimispäeva õhtul loetakse üle kõik jaoskonnas antud hääled. Jaoskonnakomisjon koostab hääletamistulemuste kohta protokolli, kõik hääletamissedelid ja dokumendid pakitakse ning edastatakse valla või linna valimiskomisjonile.

Hääletamissedelid loetakse üle teistkordselt valla või linna valimiskomisjonis. Kui komisjon leiab jaoskonnakomisjoni tulemustes vigu, koostatakse paranduste kohta protokolli lisa.

Elektroonilise hääletamise tulemused teeb valimispäeval pärast kella 20.00 kindlaks riigi valimisteenistus. Häälte lugemise juures peab viibima vähemalt kolm riigi valimisteenistuse juhi määratud isikut ning vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust.

Enne elektrooniliste häälte lugemist tühistatakse elektroonilised hääled, mis on hääletamissedeliga hääletamisel muudetud ja eraldatakse elektroonilised hääled valijate isikuandmetest.

Elektrooniliselt antud häälte lugemine on avalik. Häälte lugemise juures viibivad isikud peavad täitma riigi valimisteenistuse juhi määratud isikute suulisi korraldusi.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel loetakse alaliselt välisriigis elavate valijate hääled kokku Tallinna linna häältelugemiskomisjonis. Lõplikud hääletamistulemused teeb kindlaks Vabariigi Valimiskomisjon, volikogu valimistel valla või linna valimiskomisjon. Hääletamistulemuste põhjal arvutatakse valimistulemus.

Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine on avalik.