Valimised.ee pealeht

Print

Vaatlemine

Alates 2014. aastast ei väljastata vaatlejatele enam vaatlejatunnistusi. Enne vaatlema asumist on soovitav läbida jaoskonnakomisjoni liikme vastavas e-koolituskeskkonnas, mis annab ettevalmistuse edukaks vaatlemiseks ning selgitab valimiskomisjonide  ja valimiste korraldajate toimingute sisu.

  • Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid.
  • Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema.
  • Vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid.
  • Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.
  • Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.
  • Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.