Valimised.ee pealeht

Print

Dokumendiregister

Riigi valimisteenistuse dokumendid registreeritakse Riigikogu Kantselei dokumendiregistris. Selle avalikus vaates on võimalik tutvuda teenistuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Need on: teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused (sh avaldused puuduse kohta valimiste korralduses), korraldused, lepingud jt dokumendid.

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris on füüsiliste isikute nimed eraelu kaitseks asendatud initsiaalidega.

 

Teabenõue

Teabenõudega saab küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites.

Teabenõudes peab esitama:

  1. Teabenõudja täisnimi. Eraisiku korral teabenõudja ees- ja perekonnanimi. Asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus.
  2. Teabenõudja sideandmed. Näiteks posti- või elektronpostiaadress või telefoninumber, mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta.
  3. Taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid.
  4. Taotletav teabenõude täitmise viis.

Teabenõudele vastatakse viie tööpäeva jooksul.

 

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on pöördumine, milles esitaja taotleb riigi valimisteenistuselt teavet, mis eeldab teabe analüüsi või lisateabe kogumist. Selgitustaotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

 

Märgukiri

Märgukiri on pöördumine, millega esitaja teeb riigi valimisteenistusele ettepanekuid töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks. Märgukirjale vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

 

Avaldus puuduse kohta valimiste korralduses

Isik, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud tema õigusi või rikkunud seadust muul viisil, võib esitada avalduse puuduse kohta valimiste korralduses mitte hiljem kui kolmandal kalendripäeval rikkumisest arvates.

Avalduses peab esitama:

  1. avalduse esitaja nimi, isikukood ja sidevahendite andmed
  2. toimingu kirjeldus, mille kohta avaldus esitatakse

Avaldus puuduse kohta esitatakse suuliselt või kirjalikult. Avaldusele vastatakse kolme kalendripäeva jooksul.