Valimised.ee pealeht

Print

Valimistoimingud ja tähtajad – Riigikogu valimised 2023

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 4.12.2022

Vähemalt 3 kuud enne valimispäeva

Vabariigi President kuulutab valimised välja.

 

Pärast valimiste väljakuulutamist

Vabariigi Valimiskomisjon jaotab mandaadid valimisringkondade vahel.

 

Järgmisel tööpäeval pärast mandaatide jaotamisest

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

Hiljemalt 4.01.2023

Hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab välisriigis alaliselt elavatele valijatele ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivatele valijatele elektroonilise valijate teabelehe Eesti Teabeväravas registreeritud või rahvastikuregistrisse  kantud e-posti aadressil.

Hiljemalt 14.01.2023

Hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavalitsus määrab määrusega kindlaks valimisjaoskonnad.

19.01.2023

45. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 21.01.2023

Hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 24.01.2023

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Hiljemalt 24.01.2023

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Valimistel osalev erakond esitab valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

Hiljemalt 27.01.2023, juhul kui kandidaadid registreeritakse 24.01.2023

 3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 3.02.2023

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Välisesindusele peab olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Välisesindus saadab esimesel võimalusel valijale valimisdokumendid.

3.02.2023

30. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirja. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 08.02.2023

Hiljemalt 25. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab valijate nimekirja üleandmise riigi valimisteenistusele.

Hiljemalt 13.02.2023

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. 

18.–23.02.2023

15. kuni 10. päeval enne valimispäeva

Vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 23.02.2023

Hiljemalt 10. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab valimiste teabelehe saatmise valijale

27.02–04.03.2023

6. kuni 1. päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 27. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 4. märtsini kell 20.00.

27.02.–02.03.2023

6. kuni 3. päeval enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine toimub ajavahemikus  kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00

27.02.–02.03.2023

6. kuni 3. päeval enne valimispäeva

Toimub hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Hääletamine korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

03.–04.03.2023

2. kuni 1. päeval enne valimispäeva

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00–20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamine korraldatakse ajavahemikus 9.00-st kuni 20.00-ni.

Hiljemalt 04.03.2023

Hiljemalt 1. päeval enne valimispäeva

Hääletamissedelitega ümbrikud edastatakse riigi valimisteenistusele.

Hiljemalt 05.03.2023

Hiljemalt kell 12.00 valimispäeval

Hääletamissedelitega ümbrikud edastatakse häältelugemiskomisjonidele.

05.03.2023

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00–20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Kuni kella 20.00-ni võib valija oma elektrooniliselt antud häält muuta hääletades pabersedeliga. Varasemalt kell 20.00 alustab jaoskonnakomisjon häälte lugemist.  Riigi valimisteenistus loeb elektrooniliselt antud hääled. Igas valimisringkonnas määratud  häältelugemiskomisjon loeb väljaspool elukohajärgset valimisringkonda antud hääled.  Tallinna linna häältelugemiskomisjon loeb alaliselt välisriigis elavate valijate hääled.

06.03.2023

 

Häälte teistkordne ülelugemine valla ja linna häältelugemiskomisjonides.

 

Pärast valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Riigikogu liikmed ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Hiljemalt 06.04.2023

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast

Erakond ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, valimiskampaania aruande.