Valimised.ee pealeht

Print

Välisriigis hääletamine

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldatakse välisesinduste kaudu hääletamine ka välisriikides.

Välisriigis saab hääletada kirja teel, kindlaksmääratud päevadel välisesindustes ja elektrooniliselt. Hääletamise võimalus on nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka seal ajutiselt viibivatel valijatel.

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valimiste teabeleht ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valimiste teabeleht saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. 

Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond, kas oma endise Eestis asuva elukoha või vanemate või esivanemate elukoha alusel.

Temaatilised viited

Elektrooniline hääletamine

 

Kirja teel hääletamine

Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele kirjaliku taotlus. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist. Taotlus peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt 30-ndal päeval enne valimispäeva.

Taotluse alusel saadetakse valijale hääletamissedel, kaks ümbrikku ja kandidaatide koondnimekiri.

Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli talle saadetud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille paneb välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutab valija oma nime, isikukoodi ja Riigikogu valimistel oma valimisringkonna numbri. Ümbrikes olev hääletamissedel tuleb saata välisesindusele. Sedel peab olema laekunud välisesinduse määratud päevaks, kuna sedel peab valimispäevaks jõudma Eestisse. Hääletamissedeli välisesindusele saatmise kulud kannab valija.

 

Kirja teel hääletamine ajutiselt välisriigis viibivale valijale

Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele kirjaliku taotlus. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist. Taotlus peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt 30-ndal päeval enne valimispäeva.

Taotluse alusel saadetakse valijale hääletamissedel, kaks ümbrikku ja kandidaatide koondnimekiri.

Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli talle saadetud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille paneb välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutab valija oma nime, isikukoodi ja Riigikogu valimistel oma valimisringkonna numbri. Ümbrikes olev hääletamissedel tuleb saata välisesindusele. Sedel peab olema laekunud välisesinduse määratud päevaks, kuna sedel peab valimispäevaks jõudma Eestisse. Hääletamissedeli välisesindusele saatmise kulud kannab valija.

 

Välisesinduses hääletamine

Nii alaliselt kui ajutiselt välisriigis elavad ja kirja teel mitte hääletanud valijad saavad hääletada ka välisesinduses.

Välisesinduses hääletamist peab välisesindus võimaldama vähemalt kahel päeval ajavahemikus 15. päevast kuni 10. päevani enne valimispäeva. Hääletamise ajad iga välisesinduse kohta avaldatakse Välisministeeriumi ja valimiste veebilehel, samuti valijate teabelehel.

Hääletamissedeli saamiseks tuleb valijal välisriigis hääletamisel esitada hääletamist korraldavale isikule kehtiv isikut tõendav dokument. Hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Kui välisriigis elav kodanik ei ole valijate nimekirjas tuleb tal lisaks isikut tõendavale dokumendile esitada ka dokumendid, mis tõendavad, et tal on hääletamisõigus.

Valijale antakse välisesinduses hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja kandidaatide nimekiri. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja ja elektroonilises valijate nimekirjas tehakse tema hääletamise kohta märge.

Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille paneb välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse alaliselt välisriigis elava valija nimi, isikukood ja Riigikogu valimistel valimisringkonna number. Ümbriku täitmisel võib osutada abi hääletamist korraldav isik.

Kui valija viibib välisriigis ajutiselt, kantakse välimisele ümbrikule valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistri järgse elukoha aadress seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Ka need hääletamissedelid saadetakse Eestisse, kus neid arvestatakse hääletamistulemuste kindlakstegemisel.