Hääletamissedeli kehtivus

Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

Valija täidab hääletamissedeli ise. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat.

Kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel.

Valija peab rikutud, defektiga või kasutamata hääletamissedeli tagastama jaoskonnakomisjonile. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge "tagastatud" ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.

Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.

Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:

  1. millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit;
  2. millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  3. millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
  4. millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

Näiteid kehtetute hääletamissedelite kohta: 

Näidis 1: Number mitmeti mõistetav
Näidis 1: Number mitmeti mõistetav

Näidis 2: Number mitmeti mõistetav
Näidis 2: Number mitmeti mõistetav


Näidis 3: Number parandatud

Näidis 4: Number mitmeti mõistetav
Näidis 4: Number mitmeti mõistetav

Näidis 5: Number parandatud
Näidis 5: Number parandatud

Näidis 6: Number loetamatu
Näidis 6: Number loetamatu

Näidis 7: Number parandatud
Näidis 7: Number parandatud

Näidis 8: Number parandatud
Näidis 8: Number parandatud

Näidis 9: Number loetamatu
Näidis 9: Number loetamatu

Näidis 10: Number parandatud
Näidis 10: Number parandatud

Näidis 11: Puudub erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumber
Näidis 11: Puudub erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumber